Testis damarlarında genişleme, varisleşme olarak tanımlanabilen Varikosel erişkin erkek popülasyonun % 15-22'sinde görülür. İnfertilite araştırması nedeniyle başvuranların ortalama % 30-40'ında saptanan ve erkek infertilitesinin en sık rastlanan patolojisidir. Genellikle sol varikosel görülür.İlerleyici testis hasarı ile seyrederek testis gelişiminde gerilemeye ve spermatogenezi bozarak infertiliteye neden olabilir 
 
Varikoselin Fertilite Üzerine Etkileri 
 • Semen anomalileri (sperm sayısı, motilite ve morfolojide bozulma)
 • Testikiler volümde azalma ve Leydig hücre fonksiyonunda azalma 

Varikoselin Patofizyolojisi  

 • hipertermi
 • testiküler kan akımı ve venöz basınç değişiklikleri 
 • renal/adrenal ürünlerin reflüsü
 • testiküler vasküler değişiklikler
 • hormonal disfonksiyon
 • otoimmunite
 • akrozom reaksiyon defekti
 • artmış oksidatif stres
 • apoptozis ve kadmiyum gibi ağır elementler

Mevcut verilere göre, testiküler ısı artışı ve venöz reflü en sık kabul görmüş faktörlerdir. 

Tanı ve Değerlendirme

 • Anamnez
 • Fizik muayene (en değerli yöntem)
  • Valsalva manevrası öncesi ve sonrasında spermatik kordonun palpasyonu şeklinde yapılır
  • Düşük dereceli varikosellerin fizik muayenede saptanabilmesi için muayene mutlaka ayakta yapılmalıdır
 • En az 2 semen analizi  (2 semen analizi arasındaki süre 7 günden az ve 3 haftadan uzun sürede olmamak şartıyla) 
Fizik Muayene Bulgusuna Göre Varikosel 3 Derecede Sınıflandırılır 
 • 1 derece: Valsalva manevrası sırasında palpe edilebilen varikosel
 • 2 derece: Valsalva manevrası yapılmadan palpasyon ile saptanabilen varikosel
 • 3 derece: Valsalvasız uzaktan, gözle görülebilen varikoseldir.

 

Varikoselli infertil her olguda rutin endokrin ve genetik testlere gerek yoktur. Varikoselin tanısı fizik muayene ile konulur ve tanı için ek görüntüleme yöntemlerine gerek yoktur. Ancak, fizik muayeneyi güçleştiren durumların varlığında renkli Doppler ultrasonografi gerekli olabilir. 
 
 
Subklinik Varikosel
 
 
Fizik muayenede tespit edilememiş, ancak radyolojik yöntemlerle tanı konulmuş varikosele subklinik varikosel denir. Subklinik varikoselin tedavi edilmesinin seminal parametreler ve gebelik oranları üzerindeki etkisi kesin olarak ispatlanmış değildir. Bugünkü veriler subklinik varikoselin tedavi edilmemesi gerektiği yönündedir. 
 
 
Tedavi Endikasyonları
 • İnfertilite    
Varikosel tedavisi öncesinde infertiliteyi açıklayacak başka bir hastalık olmadığından ve eşin normal fertilite potansiyeline sahip olduğundan emin olunmalıdır.
 • infertil bir çiftin erkek partnerinde varikosel saptandığında tedavi endikasyonları
  • Varikoselin palpabl olması,
  • Çiftin bilinen infertilitesinin bulunması
  • Kadın partnerin fertilitesinin normal olması veya potansiyel olarak düzeltilebilecek bir infertile nedeninin bulunması
  • Erkek partnerin bir veya daha fazla anormal semen parametreleri veya sperm fonksiyon testlerine sahip olması
 • Varikosel tedavisi, normal semen analizi saptanan erkeklerde veya subklinik varikosel varlığında endike değildir
 • Palpabl varikoseli olan ve anormal semen parametrelerine sahip ancak çocuk sahibi olmayı o an için düşünmeyen erişkin erkeklere de tedavi önerilmelidir
 • Varikoselin fertilite üzerindeki rolü sekonder infertilitesi olan erkeklerde önemle vurgulanmıştır
  • Sekonder infertil erkeklerde % 69-81 oranında varikosel saptanması
  • Varikoselin progresif bir lezyon olduğunu ve zamanla daha önce var olan fertilitenin kaybıyla sonuçlanabilmesi 
 • Semptomatik varikosel
  • Hastayı rahatsız eden ağrı varlığında varikoselektomiye karar vermeden önce konservatif yöntemler denenmeli, ancak konservatif tedaviye yanıt vermeyen olgularda varikoselektomi düşünülmelidir  
Varikoselektomide amaç, tüm internal spermatik ven dalları ve eksternal spermatik ven dallarını bağlamak; vaz deferens ve damarlarını korumak ve spermatik kordona ait lenf damarlarını ve arteri korumaktır Varikosel tedavisinde uygulanan en iyi yöntemde varikosel nüksü, arter yaralanması ve postoperatif hidrosel oluşumu gibi komplikasyon oranları en düşük ve postoperatif sperm parametrelerinde iyileşme ve gebelik oranları diğer yöntemlerden daha yüksek olmalıdır. Bu amaçları gerçekleştirmede ideale en yakın cerrahi yöntemler optik büyüteç kullanılarak uygulanan inguinal veya subinguinal varikoselektomidir. Optik büyüteç olarak mikroskop ve loop kullanılmakta ise de, ideal varikoselektomi şartlarını sağlamada mikroskopun loop'a göre daha avantajlı olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Özellikle daha distalde daha fazla ven ligasyonu, daha yüksek arter yaralanma riski ve mikrocerrahiye daha fazla deneyim gerektirmesi subinguinal yöntemin dezavantajıdır. Proksimalde daha az ven ligasyonu ve daha düşük arter yaralanma riski ve mikrocerrahiye daha az deneyim gerektirmesi inguinal yöntemin avantajlarıdır.
 
 
 
Varikoselektomi Komplikasyonları
 
 
Uygulanan yöntem ve uygulayan kişiye göre değişkenlik göstermekle birlikte varikosel tedavisinin önemli komplikasyonları hidrosel, testis atrofisi ve nükstür. Varikosel tedavisi öncesi bu riskler hastaya anlatılmalıdır.
 
 
Varikoselektomi Sonuçları
 
 
Varikoselektominin semen kalitesi ve gebelik oranlarında iyileşme sağladığı yönünde artan sayıda çalışmaların bildirilmesiyle beraber daha fazla randomize, prospektif kontrollü çalışmalara gereksinim vardır.  Genel olarak varikoselektomi, olguların % 50-80'inde semen parametrelerinde iyileşmeye yol açmaktadır ve gebelik oranları %20-69 arasında değişmektedir. Azospermik hastalarda da varikoselektominin yararlı etkisi yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Ancak bu olgularda, varikoselektomiye olumlu yanıtın daha az olabileceği konusunda çiftler bilgilendirilmelidir.  Semen analizleri tedavi sonrasında en az 1 yıl süreyle veya gebelik sağlanıncaya kadar 3 ayda bir tekrarlanmalıdır. Anatomik olarak varikoseli başarı ile tedavi edilmiş ancak infertilitesi devam eden çiftlerde toplam motil sperm sayısına göre yardımcı üreme yöntemleri  (İUİ, İVF, ICSI ) düşünülmelidir. 
 
 
Aşağıdaki bulgulara sahip olgular varikosel tedavisinden daha çok yararlanmaktadır 
 • İleri derecede varikosel
 • Normal/normale yakın teslis volümleri
 • Normal FSH/testosteron, düşük inhibin B
 • Toplam motil sperm sayısı > 5 milyon
 • Normal genetik testler
 • Kısa infertilite süresi
 • Moleküler bozukluk saptanmaması
Varikosel Tedavisinin Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemlerine Etkisi
 • Varikosel tedavisiyle ÜYTY'ne gereksinimi azaltmak
 • Varikosel tedavisiyle spontan gebelik sağlanamayan olgularda, sperm parametrelerinde tedavi öncesi değerlere göre iyileşme ile IVF/ICSI yerine IUI gibi daha kolay uygulanabilen ve daha düşük maliyetli ÜYTY'ne geçişi sağlamak
 • Spontan gebelik sağlanamayan olgularda sperm sayısı, motilite veya sperm morfolojisindeki iyileşme ile ÜYTY'nin başarısını artırmaktır 
Adolesan Varikosel
 
 
Erişkin erkeklerde subfertiliteye neden olabilen varikosel, adolesan yaş grubunda da sık rastlanan bir hastalıktır (%11). Çocukluk çağı ve adolesan yaş grubundaki varikosel olgularının çoğu asemptomatiktir. Tanı için fizik muayene dışında ek radyolojik görüntüleme yöntemlerine gerek yoktur.
 
Adolesan Varikosel Tedavi Endikasyonları
 • Mutlak endikasyon
  • Etkilenen testiste 2 mi veya % 10'dan fazla volüm kaybı
 • Görece endikasyonlar
  • Testis kıvamında yumuşama
  • Sperm parametrelerinde bozulma (ejakülat verebiliyorsa)
  • Bilateral palpabl varikosel varlığı
  • Semptomatik ileri derecede varikosel
  • GnRH uyarısına aşırı FSH-LH yanıtı
Adolesan varikosel tedavisinin amacı fertiliteyi korumaktır. Adolesanlarda varikoselektomi sonrası görülen sık problem % 1-32 oranları arasında görülen postoperatif hidroseldir. Diğer testise oranla atrofik testise sahip varikoselli çocuk olgularda testis volümü postoperatif normal testis volümüne ulaşırken 14 yaş üstü adolesan olgularda testis kıvamı iyileşmekle birlikte testis volümlerinde anlamlı iyileşme sağlanamayabilir.  

Detaylı bilgi ve randevu için biz sizi arayalım.


İlgili Makaleler


HPV - Siğil - Kondilom

HPV - Siğil - Kondilom

İsmini son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz HPV virüsü, mutlaka tedavi edilmesi gereken bir virüs çeşididir.

Devamını Oku
Sünnet

Sünnet

Penis derisinin ucunun alınarak penis ucunun açığa çıkarılma işlemine sünnet denir. Basit bir işlem gibi görünen sünnetin ciddiye alınması gereken bir operasyon olduğunu bilmek gerekir. Bu yüzden sünneti muhakkak işin uzmanı olan, sünnet eğitimi almış bir üroloji uzmanına yaptırmalısınız. Yanlış sünnet yapımı ileride önemli sorunlara neden olabilir.

Devamını Oku
Lazerle Böbrek Taşı Ameliyatları (Perkütan / Fleksible URS-RIRS)

Lazerle Böbrek Taşı Ameliyatları (Perkütan / Fleksible URS-RIRS)

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte böbrek taşlarının tedavisinde birçok alternatif tedavi seçenekleri ortaya çıkmıştır. Böbrek taşlarının tedavisinde asıl amaç böbreğe en az zarar vererek maksimum taşsızlık sağlamaktır...

Devamını Oku
Prostat Kanseri

Prostat Kanseri

Prostat kanseri dünyada en sık görülen kanserler içerisinde dördüncü sıklıkta görülen kanser olup insidansı ve mortalite oranları ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Yaşla çok kuvvetli ilişkisi vardır...

Devamını Oku
Plazma Kinetik Teknoloji ile Prostat Tedavisi

Plazma Kinetik Teknoloji ile Prostat Tedavisi

Prostat sadece erkeklerde bulunan ceviz büyüklüğünde salgı bezidir. İdrar torbasının tabanında bulunur ve idrar kanalını çepeçevre sarar. 45 yaşından sonra olabilecek hormonal değişikliklerle büyümeye başlar. İyi huylu prostat büyümesi olarak adlandırılan BPH (Benign Prostat Hiperplazisi)...

Devamını Oku
İktidarsızlık (Sertleşme Problemi) Penil Protez İmplantasyonu(Mutluluk Çubuğu)

İktidarsızlık (Sertleşme Problemi) Penil Protez İmplantasyonu(Mutluluk Çubuğu)

Penisin tatmin edici bir cinsel birliktelik için yeterli sertliğe ulaşmaması veya penisteki sertliğin ilişki süresince devam etmemesi sık rastlanılan bir sorundur. Bu problem genç yaşlarda genellikle...

Devamını Oku
Mesane Hastalıkları

Mesane Hastalıkları

Mesaneyi oluşturan hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasına mesane kanseri denir. Mesane kanseri idrar kesesinin içini döşeyen hücre tabakasından kaynak alır. Eğer bu hücre çoğalması yalnızca mesanenin yüzeyel katmanı ile sınırlıysa buna yüzeyel mesane kanseri denir. Eğer hücre çoğalması derinleşip kas ve yağ tabakasına da geçerse buna derin...

Devamını Oku
Prostat Hastalıkları

Prostat Hastalıkları

Prostat Enfeksiyonu - Prostatit;Prostatit kelime anlamı olarak prostat bezinin inflamasyonu olsa da geleneksel olarak üriner sistem semptomları, enflamasyon, prostat kökenli ağrı ve etiyopatogenezi tam olarak anlaşılamayan klinik tabloyu ifade etmek için kullanılmaktadır.

Devamını Oku
Mesane Kanseri

Mesane Kanseri

Mesaneyi oluşturan hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasına mesane kanseri denir. Mesane kanseri idrar kesesinin içini döşeyen hücre tabakasından kaynak alır. Eğer bu hücre çoğalması yalnızca mesanenin yüzeyel katmanı ile sınırlıysa buna...

Devamını Oku
Mesane Taşları

Mesane Taşları

Daha çok erkeklerde görülen mesane taşları işeme disfonksiyonu veya abancı cisim gibi altta yatan patolojilerin bir sonucudur. işeme disfonksiyonlarının sebebi ise alt üriner sistem obstruksiyonuna sebep olan idrar kanalı darlığı, iyi huylu prostat büyümesi, mesane...

Devamını Oku
Varikosel Tedavisi

Varikosel Tedavisi

Varikosel; erkeklerde, torbalardaki ( testislerdeki ) toplardamarların genişleyip varisleşmesi sonucu içerisinde kan birikmesiyle oluşan bir hastalıktır. Genelde 20 yaşından sonra ortaya çıkar. Kısırlık problemi çeken...

Devamını Oku
Böbrek Hastalıkları

Böbrek Hastalıkları

Taş hastalığı nedir? Taş idrar yollarında mineral tuzlarının çökerek birikmesi sonucu oluşmaktadır. Taş genellikle böbreklerde oluşmaklar birlikte mesanede de oluşabilmektedir. Böbrekte taşın nasıl oluştuğu tam olarak bilinmemesine rağmen bir takım teoriler mevcuttur.

Devamını Oku
Testis Hastalıkları

Testis Hastalıkları

Varikosel; testis damarlarında genişleme, varisleşme olarak tanımlanabilen Varikosel erişkin erkek popülasyonun % 15-22'sinde görülür. İnfertilite araştırması nedeniyle başvuranların ortalama % 30-40'ında saptanan ve erkek infertilitesinin en sık rastlanan patolojisidir...

Devamını Oku
İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma her türlü kontrol edilemeyen ve istenmeyen idrar tutamama durumudur. Eğer bu durum düzenli olarak tekrarlarsa tıbbi bir sorun olarak kabul edilir. Kadınlar, erkeklere göre idrar kaçırma sorunlarından daha fazla şikâyetçi olurlar...

Devamını Oku
Bu internet sitesi veri politikalarına uygun çerezler kullanır. Bu internet sitesine bakmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Detaylar için tıklayınız.
x
HEMEN ARA